Условия за ползване


I. Собственост

 

Настоящият сайт www.carprohelper.net е собственост на ЕТ Любомир Кавдански.

 

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на ЕТ Любомир Кавдански, в случай, че не е посочено друго.

 

Използването на сайта carprohelper.net е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез регистрацията в сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по- долу, моля, не използвайте сайта. С регистрацията вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

 

ІІ. Определения

 

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

„Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес www.carprohelper.net;

„Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта;

„Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

„Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

„Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.

„Информационна система / Система/“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

„Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

„IP Адрес“ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

„Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

„Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

„Потребителски профил“ е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.carprohelper.net, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

 

„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите е обективно невъзможно.

„Уебсайт / сайт ("website")“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Ваучер“ или „Промо карта“ е виртуален или физически документ с уникален секретен код, издаван само и единствено от платформата carprohelper.net, даващ право на определени отстъпки или период на безплатно обслужване.

"Бисквитки" са малки файлове, които сайта или неговите доставчици на услуги прехвърлят на твърдия диск на вашия компютър чрез вашия Уеб браузър(ако вие му разрешите), за да може сайта или доставчиците на услуги да разпознават браузъра ви, както и да събират и съхраняват определена информация.

 

III. Общи условия за употреба

 

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.carprohelper.net единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго  „ЕТ Любомир Кавдански.

 

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска, при условие че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.carprohelper.net - за интернет сайтове.

 

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е „ЕТ Любомир Кавдански”, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

 

Поставянето на линкове към материали в www.carprohelper.net е свободно.

 

 „ЕТ Любомир Кавдански” има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

 

IV. Предоставяни услуги

 

Carprohelper.net представлява специализиран софтуеър, който предоставя лесен и удобен начин за  управление и систематизиране на всичи възможни обслужвания, услуги и разходи по вашия автомобил.

 

Всеки потребител, който желае да ползва услугите на carprohelper.net трябва да се регистрира в платформата с потребителско име, имейл и парола. След регистрация на предоставената от потребителя електронна поща се получва електронна препратка за потвърждение на съответния имейл. Потвърждението не е задължително, но при липса на такова, приложението не изпраща имейли за напомняне на наближаващи събития. Всеки регистриран потребител има право да добавя до три автомобила в Гаража си.

 

Ползването на услугите на carprohelper.net e безплатно.

 

Подробни инструкции по практическата работа на платформата ще намерите в информационната секция в главното меню.

 

V. Отговорност

 

„ЕТ Любомир Кавдански” прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция за ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

„ЕТ Любомир Кавдански” не носи отговорност за:

 

Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание и функционалности;

 

Информацията, включена в сайтовете, към които в www.carprohelper.net са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;

 

VI. Приложимо право

 

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.